Ovo je samo abstrakt iz istraživanja sprovedenih u Boru. Preispitajte da li vaše dete ima alergijski rinitis ukoliko već boluje od astme

Incidenca alergijskih bolesti kao što je alergijski rinitis i astma u porastu je do epidemijskih razmera (al.rinitis:10-50% i astma 5-15%). Brojnim epidemiološkim studijama pokazano je da je povezanost između nosa i bronhija bidirekcionalna pa je možda bolje opisati ih kao inflamaciju u kontinuitetu. Po nekim autorima više od 40% pacijenata sa alergijskim rinitisom ima astmu, a više od 80% pacijenata sa astmom navodi nazalne simptome.Cilj rada bio je da kod ispitanika sa bronhijalnom astmom utvrdimo: zastupljenost obolelih u odnosu na pol, godine starosti i zanimanje, zastupljenost atopijske konstitucije iste grupe bolesnika, pridruženost hroničnog rinitisa kod obolelih. Ispitivanjem je obuhvaćeno 40 radnika obolelih od bronhijalne astme koji su podeljeni u dve grupe: sa atopijom (26 ispitanika ili 65%) i bez atopije (14 ispitanika ili 35%). U odnosu na pol podjednaka je bila zastupljenost i žena i muškaraca. Najveći broj ispitanika pripadao je dobnoj grupi od 40-49 godina (47,5%) kako onih sa atopijom tako i bez atopije. U odnosu na zanimanje 62,5% su radnici proizvodnog zanimanja, a 37,5% su bili asministrativni radnici. Od ukupnog broja ispitanika kod 55% utvrđena je pridruženost hroničnog rinitisa. Astma i rinitis se smatraju lokalnim manifestacijama sistemske alergijske inflamacije ili udruženim bolestima disajnih puteva. Rinitis često prethodi astmi, a lečenje alergijskog rinitisa ima pozitivne efekte na astmu, što sugeriše da je rinitis faktor rizika za astmu.

PRIDRUŽENOST HRONIČNOG RINITISA KOD OBOLELIH OD BRONHIJALNE ASTME RADNOG STANOVNIŠTVA BORA Gordana Aleksić-Icić  ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ATD – ALERGOLOGIJA