Biljna Vrsta Narodni Naziv Alergenost Pollena
Corylus leska umereno do jako
Alnus jova umereno do jako
Taxaceae tise umereno
Cupressaceae čempresi, kleke umereno
Ulmus brest umereno
Populus topola slabo
Acer javor slabo do umereno
Salix vrba slabo
Fraxinus jasen umereno do jako
Betula breza veoma jako
Carpinus grab slabo do umereno
Celtis bođoš nedovoljno proučeno
Platanus platan umereno do jako
Buxus šimšir
Juglans orah slabo do umereno
Quercus hrast umereno
Broussonetia
Morus dud nedovoljno proučeno
Castanea pitomi kesten umereno do jako
Aesculus divlji kesten slabo do umereno
Fagus bukva slabo do umereno
Ligustrum živa ograda umereno do jako
Pinaceaea borovi, jele, smrče neznatno
Tilia lipa veoma slabo
Cyperaceae šaš
Poaceae trave veoma jako
Cannabaceae konoplja, hmelj slabo
Plantago bokvica slabo do umereno
Rumex kiselice umereno do jako
Urticaceae kopriva, parijetarija kopriva slabo a parijetarija jako
Chenopodiaceae pepeljuge slabo do umereno
Artemisia pelen veoma jako
Ambrosia ambrozija veoma jako

Jako je korisno poznavati kalendar cvetanja biljaka. Iako je on orijentaciona metoda, moze vam znacajno pomoći kako biste prilagodili svoju terapiju alergenima koji vam najviše smetaju